نام محصول: تابلوی معابر

تولید کننده: ایمن گستران

این تابلو برای معرفی کوچه و خیابان ها به کار می رود در دو مدل دیوار کوب و پایه دار استفاده مشود که مدل پایه دار 33*80 و دیوار کوب 33*50 می بلشد.