نام محصول: تابلو های رون شهری و برون شهری

تولید کننده: ایمن گستران

از این تابلو جهت هدایت مسیر در بزرگراه ها و جاده ها و یا سطح شهر استفاده میشود. ای تابلو دارای دو حالت ساده و ریلی می بلشد و با شبرنگ های 10 ساله ، 7 ساله و 3 ساله قابل عرضه می باشد.