نام محصول: جداکننده خیابانی

تولید کننده: ایمن گستران

این جداکننده به گونه ای طراحی شده است تا در صورت لزوم با استوانه و بدون استوانه مورد استفاده قرار گیرد.

این جداکننده دارای طول 50 سانتیمتر ، عرض 25 سانتیمتر و ارتفاع 11 سانتیمتر می باشد.

از تجهیزات ترافیکی مناسب جهت مشخص نمودن مسیرهای ویژه، ایستگاه های تاکسی ، عوارضی اتوبان ها و تفکیک بین خطوط

دارای طراحی جدید و مقاوم سازی در برابرضربه