نام محصول: بلارد

تولید کننده: ایمن گستران

بلارد یا مهاربند به منظور حفظ ایمنی در جاده ها و معابر شهری مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل حجم کمتر جایگزینی مناسب برای بشکه های زرد ایمنی می باشد و به زیباسازی معابر نیز کمک می نماید. از این وسیله در کنار ایمنی برای راهنمایی جهت مسیر نیز بهره برداری می شود.

  • جایگزینی مناسب جهت بشکه های ضربه گیر
  • قابل استفاده در خروجی خیابان ها و بزرگراه ها
  • دارای مرغوبترین شبرنگ پر بازتاب