نام محصول: چشم گربه ای پایه دار آلمینیومی

تولید کننده: ایمن گستران

دارای نگین اسواروسکس تائید شده توسط مراجع ذیربط و وزارت راه و ترابری